Andere projecten

MIA/Vamil

Naast de stimuleringsregeling vanuit de samenwerking Bodem en Water kunt u als agrariër gebruik maken van de landelijke stimuleringsregeling MIA/Vamil.

MIA/Vamil staat voor twee regelingen:

  • Regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA);
  • Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

In de Milieulijst 2018 vindt u een overzicht van de maatregelen waarvoor de MIA/Vamil-regelingen gelden. Een aantal maatregelen die u op uw bedrijf kunt nemen vallen zowel onder de landelijke stimuleringsregelingen MIA/Vamil als onder de regeling van Bodem en Water. Op het portaal van Bodem en Water Noord-Holland kunt u per thema vinden welke maatregelen gestimuleerd worden vanuit de samenwerking Bodem en Water.

Voor MIA/Vamil geldt dat u eerder ontvangen subsidie, dus ook die vanuit Bodem en Water worden uitgekeerd moet aftrekken van de investeringskosten die u onder de MIA/Vamil wilt brengen.

Meer informatie over MIA/Vamil, de Milieulijst 2018 en over de wijze hoe uw investeringen hiervoor kunt melden vindt u op de website: www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil

Maatlat Schoon Erf

Op het veehouderij- en akkerbouwbedrijf vinden dagelijks activiteiten plaats zoals het opslaan en transporteren van voer en mest en het schoonmaken van machines en werktuigen. Bij deze activiteiten kunnen voedingsstoffen (nutriënten) en gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf in het oppervlaktewater terecht komen. Ook al is dit op basis van milieuregels niet toegestaan, het voorkomen van deze zogenaamde erfemissie is in de praktijk niet altijd eenvoudig.

De Maatlat Schoon Erf is een totaalpakket van maatregelen om te komen tot een (nagenoeg) emissiearm erf. De maatlat beschrijft randvoorwaarden en criteria waaraan het erf als geheel en de voorzieningen op het erf moeten voldoen. Het Maatlat Schoon Erf bestaat uit 7 onderdelen:

  1. Het opslaan van ruwvoer en bijvoedermiddelen;
  2. Het opslaan van vaste mest (inclusief voerresten) en compost;
  3. Het koepad op het erf;
  4. Dierverblijven buiten de veestal in boxen / iglo’s op het erf;
  5. Het inwendig en uitwendig reinigen van machines en werktuigen zonder gewasbeschermingsmiddelen;
  6. Het inwendig en uitwendig reinigen van machines en werktuigen met gewasbeschermingsmiddelen
  7. Het verharde erf en het afvoeren van hemelwater

Het eindresultaat is een gecertificeerd boerenerf. Omdat de Maatlat Schoon Erf bijdraagt aan een betere waterkwaliteit, heeft de overheid ‘Emssiearm erf bij een akkerbouw- of veehouderijbedrijf’ (code B 2341) per 1 januari 2018opgenomen in de MIA/Vamil regeling. Daardoor kunnen ondernemers investeringen in hun erf die nodig zijn om het erf emissiearm te maken melden bij RvO. Dit moet binnen 3 maanden na het aangaan van de eerste investeringsverplichting plaatsvinden, waarbij een erfontwerp certificaat moet worden mee geleverd dat voldoet aan de op dat moment geldende versie van de Maatlat Schoon Erf.

Het Maatlat Schoon Erf heeft betrekking op alle bovengenoemde onderdelen die op het bedrijf aanwezig zijn. De MIA\Vamil regeling is alleen van toepassing op de investeringen die gedaan worden om aan de maatlat te voldoen.

Een voorbeeld:

U heeft een veehouderijbedrijf. Op het bedrijf zijn van de hierboven genoemde onderdelen een voeropslag, een vaste mestopslag en een koepad aanwezig. U heeft plannen om een nieuwe sleufsilo erbij te bouwen.

Voor het Maatlat Schoon Erf moet de nieuwe sleufsilo voldoen aan de criteria van het Maatlat Schoon Erf. Maar omdat het Maatlat Schoon Erf betrekking heeft op het erf als geheel en de voorzieningen op het erf, moeten ook de bestaande voeropslag, de vaste mestopslag en het koepad hieraan voldoen. Er van uitgaande dat deze al voldoen aan de criteria, kun u voor de MIA/Vamil regeling alleen de nieuwe sleufsilo opvoeren. Als u de bestaande voorzieningen nog moet aanpassen aan de criteria, dan kunt u ook deze investeringen opvoeren. Voor het eindresultaat moet het erf en alle voorzieningen voldoen aan de criteria van het Maatlat Schoon Erf.

Meer informatie kunt u vinden op www.maatlatschoonerf.nl

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.