Enkele jaren geleden startte LTO Noord, de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en het hoogheemraadschap een samenwerking: 'de Watercommissie'.

Het doel van de Watercommissie: 'Beter in kaart brengen van de zoutgehaltes in het water van het kustgebied'. Onder andere bij Petten waren grote problemen met verzilting. Het project 'NZG Meet' bracht de zoutgehaltes al in kaart. Om de kennis en informatie te vergroten is het hoogheemraadschap in 2019 aangesloten bij de pilot, 'Boeren meten Water' van LTO Noord en Acacia Water. NZG Meet kreeg hierdoor een nieuwe impuls en gaf de deelnemers meer inzicht in elkaars metingen via een nieuw digitaal platform met meer keuzemogelijkheden.

Het hoogheemraadschap heeft 'Boeren meten Water' financieel en met kennis ondersteund. De nadruk van de pilot was doorontwikkelen van meetinstrumenten zodat de agrariërs in het gebied de zoutwaarden in het oppervlaktewater en grondwater/bodemvocht kunnen meten. Door kennisuitwisseling tussen de wetenschap, waterschap en praktijk zijn de agrariërs bewuster geworden van de droogte- en verziltingsrisico's. Ook is uitleg gegeven over de mogelijke maatregelen die agrariërs zelf kunnen nemen.

 Pilotperiode drie jaar

De pilot in Noord-Holland was drie jaar en deze periode liep in januari 2021 af. Tijdens de pilotperiode heeft het hoogheemraadschap een grote bijdrage geleverd in het ontwikkelen van de eerste meetapparatuur. De watercommissie gaat nu zelfstandig verder eventueel met ondersteuning van Acacia Water. Alle vragen die we tijdens de pilot zijn tegengekomen, gaven waardevolle informatie. Nu ligt er een goede basis waar de watercommissie op door kan bouwen. De verdere uitrol, is een taak voor de gebruikers in het gebied.

 Begrip voor elkaars situatie

Naast bewustwording draagt Boeren Meten Water bij aan een verbetering van de relatie tussen de boeren en het waterschap. In het verleden hebben oplopende zoutgehaltes nog wel eens voor twijfel onder de boeren geleid. Door samen te meten ontstaat er aan beide kanten meer begrip voor elkaars situatie. Bovendien worden onverwachte veranderingen in de waterkwaliteit in een vroegtijdig stadium ontdekt. Verzilting staat op de agenda en is onder de aandacht van de commissie en haar achterban in de Noordkop.

 Hoe nu verder?

De watercommissie geeft aan dat actuele waarden van groot belang zijn voor de agrarische sector. HHNK is met de watercommissie in gesprek om te kijken aan welke informatie behoefte is. Er is een schat aan data maar is dit de juiste data of ontbreekt er nog informatie moet nog blijken. De komende tijd gaan HHNK en de watercommissie hierover verder in gesprek en uiteraard aan de slag. Het is uiteindelijk aan de watercommissie om te beslissen hoe nu verder.

 

 

 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.