Openstellingsbesluit Tijdelijke subsidieverordening Samenwerken aan Bodem & Water Noord-Holland Rijnland 2020-2021

Besluit van het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland tot vaststelling van het Openstellingsbesluit Tijdelijke subsidieverordening Samenwerken aan Bodem & Water Noord-Holland Rijnland 2020-2021 Dijkgraaf en Hoogheemraden (D&H), gelet op:

- artikel 4.1 van de Tijdelijke subsidieverordening Samenwerken aan Bodem & Water Noord-Holland Rijnland besluiten vast te stellen het volgende besluit: Openstellingsbesluit Tijdelijke subsidieverordening Samenwerken aan Bodem & Water Noord-Holland Rijnland 2020-2021

Artikel Aanvraag
1. Een aanvraag voor subsidie, als bedoeld in artikel 6 van de Tijdelijke subsidieverordening Samenwerken aan Bodem & Water Noord-Holland Rijnland kan worden ingediend in de periode van de dag na de datum van uitgifte van het digitale publicatieblad van het hoogheemraadschap van Rijnland waarin dit besluit is geplaatst tot en met 30 juni 2021 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

2. Een aanvraag is tijdig ingediend indien deze binnen de in het eerste lid genoemde periode is ontvangen.

Artikel Subsidieplatform
1. Het subsidieplafond voor dit openstellingsbesluit bedraagt € 60.000,-.

Artikel Subsidiabele activiteit
1. In afwijking van artikel 6 van de Tijdelijke subsidieverordening Samenwerken aan Bodem & Water Noord-Holland Rijnland wordt subsidie verstrekt voor het treffen van maatregelen die zijn opgenomen in de categorieën B, C, of D van de maatregelenlijsten die betrekking hebben op tenminste een van de volgende thema’s:

a) duurzaam bodemgebruik;

b) gewasbeschermingsmiddelen;

c) erfafspoeling;

d) perceel- en oeverinrichting & beheer, voor zover het investeringsmaatregelen betreft, behalve de maatregelen:
1. Infiltratie via (regelbare) onderwaterdrainage in veenweidegebied ter voorkoming van bodemdaling.
2. Helofytenfilter tbv het zuiveren van erf- en bodem gerelateerdewaterstromen met een minimaal zuiveringsrendement van 50%.

Artikel Inwerkingtreding en citeertitel
1. Het Openstellingsbesluit Tijdelijke subsidieverordening Samenwerken aan Bodem & Water Noord-Holland Rijnland 2019, vastgesteld bij besluit van 11 december 2018 en verlengd bij besluit van 10 december 2019, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde dag van inwerkingtreding van het nieuwe openstellingsbesluit, met dien verstande dat het van toepassing blijft op de subsidies die voor die datum zijn verleend of aangevraagd.

2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het digitale publicatieblad van het hoogheemraadschap van Rijnland waarin dit besluit is geplaatst.

3. Dit openstellingsbesluit vervalt op 30 juni 2021.

4. Na 30 juni 2021 blijft dit openstellingsbesluit van toepassing op de subsidies die voor 30 juni 2021 zijn verleend of aangevraagd. Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit Tijdelijke subsidieverordening Samenwerken aan Bodem & Water Noord-Holland Rijnland 2020-2021.

Dijkgraaf en hoogheemraden,

Leiden, 29 oktober 2020


Bijlage 
1 Toelichting

Algemene toelichting
In 2016 sloten de waterbeheerders van Noord-Holland – het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), het hoogheemraadschap van Rijnland en het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht – en de provincie Noord-Holland de Bestuursovereenkomst ‘POP3 niet-grondgebonden regelingen voor waterdoelen’. In deze overeenkomst is onder andere de afspraak vastgelegd dat het hoogheemraadschap van Rijnland aanvullende financiering beschikbaar stelt voor de uitvoering van een laagdrempelige stimuleringsregeling voor de landbouw. De Tijdelijke subsidieverordening Samenwerken aan Bodem & Water Noord-Holland Rijnland is het resultaat van deze afspraak.

Voor de periode oktober 2020 tot en met juni 2021 stelt het hoogheemraadschap van Rijnland € 60.000,- ter beschikking voor subsidieprojecten waarin maatregelen worden uitgevoerd voor de thema’s zoals genomen in artikel 6 van Tijdelijke subsidieverordening Samenwerken aan Bodem & Water Rijnland, behalve voor het thema voldoende zoetwater.

De volgende maatregelen onder het thema perceel- en oeverinrichting & beheer komen niet voor subsidie in aanmerking:

- Infiltratie via (regelbare) onderwaterdrainage in veenweidegebied ter voorkoming van bodemdaling.

- Helofytenfilter tbv het zuiveren van erf- en bodem gerelateerde waterstromen met een minimaal zuiveringsrendement van 50%. Subsidieaanvragen kunnen vanaf de publicatie van het openstellingsbesluit tot 30 juni 2021 worden ingediend. Deze worden beoordeeld op volgorde van ontvangst. Op het moment dat het subsidieplafond van € 60.000,- is toegekend aan subsidieprojecten, kunnen er geen subsidieaanvragen meer worden ingediend.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.