Provincie Noord-Holland stelt vanaf 1 februari 2019 voor de derde maal de regeling Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland 2017 open.

Projecten ter verbetering van de waterkwaliteit door afname van de landbouwuitstoot naar oppervlaktewater, of vermindering van de kwetsbaarheid van agrarische bedrijven voor langdurige droogte of regenval, kunnen hieruit gesubsidieerd worden.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 15 januari 2019 besloten om de Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland 2017 voor de derde maal open te stellen. Met de uitvoeringsregeling kunnen projecten gesubsidieerd worden die bijdragen aan kennisopbouw bij agrariërs, zoals studiekringen, voorlichting, demonstraties etc. De bedoeling van de kennisontwikkeling bij agrariërs is dat bij hen de motivatie ontstaat om concrete maatregelen op het bedrijf te nemen. Het aanvragen van subsidie gaat via het Landbouwportaal Noord-Holland.

Programma Bodem & Water

De regeling is een onderdeel van het programma Samenwerken aan Bodem & Water waarin de provincie samenwerkt met de Noord-Hollandse waterschappen (HHNK, Rijnland en AGV), LTO Noord, KAVB en de agrarische natuurverenigingen in Noord-Holland, vertegenwoordigd door Water, Land & Dijken.

De hoofddoelen van het programma Bodem & Water zijn:

  • verbetering van de waterkwaliteit (conform de doelen van de Kaderrichtlijn Water), met name door afname van de landbouwuitstoot van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater, en
  • vermindering van de kwetsbaarheid van agrarische bedrijven voor langdurige perioden van droogte of regenval.

Openstelling tot en met 28 november 2019

De openstelling duurt van 1 februari 2019 tot en met 28 november 2019 en het subsidieplafond bedraagt in totaal € 485.346,-. Er kan subsidie worden aangevraagd voor activiteiten in de beheergebieden van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en het Hoogeheemraadschap van Rijnland. Deze waterschappen financieren de subsidies onder deze openstelling.

Alle informatie over de regeling en de benodigde aanvraagformulieren zullen op 1 februari 2019 of zo spoedig mogelijk daarna op de website van de provincie Noord-Holland staan.

https://www.noord-holland.nl/Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/K/Kennisontwikkeling_Bodem_en_Water_subsidie

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.