Het in mei opgerichte Landbouwportaal Noord-Holland organiseerde de afgelopen drie maanden tien informatieavonden met als overkoepelend thema ‘Bodem en water’.

Het in mei opgerichte Landbouwportaal Noord-Holland organiseerde de afgelopen drie maanden tien informatieavonden met als overkoepelend thema ‘Bodem en water’. Zowel akkerbouwers als veehouders toonden grote belangstelling voor de voorlichtingsbijeenkomsten waarvan er recent ook een in de café-restaurant Posthoorn op de Markt in Schagen werd gehouden.

De zaal stroomde vol en er moesten zelfs stoelen worden bijgezet om de ruim veertig belangstellenden een plek te geven. Van de geïnteresseerden was ongeveer de helft akkerbouwer en zij kregen informatie over erfafspoeling, duurzame bodem, gewasbescherming, verzilting en zoetwater en perceel- en oeverinrichting. Daarvoor zijn subsidieregelingen in het leven geroepen en het Landbouwportaal Noord-Holland geeft daar advies op maat over en beantwoordt vragen over de regelingen.

Specialistische kennis

Bianca Domhof (Projecten LTO Noord) heeft tijdens alle voorlichtingsavonden (tien tot nu toe) iets verteld over zowel het Landbouwportaal als over het onderdeel erfafspoeling mineralen en concludeert ook op basis van de getoonde belangstelling dat het onderwerp bodem en water steeds meer begint te leven in de agrarische sector. “Door middel van het Landbouwportaal krijgen agrariërs op een relatief eenvoudige manier gratis specialistische kennis op het erf en op het perceel. Dat gebeurt op de thema’s bodem, emissies gewasbescherming (beperken emissies open teelten) erfafspoeling mineralen, perceel- en oeverinrichting en -beheer en voldoende zoetwater. Vragen die je als akkerbouwer hebt over maatregelen die je wilt nemen kun je kwijt bij de coach. Dat geldt ook voor vragen over de beschikbare subsidies bij de maatregelen”, merkte Domhof op.

De belangstelling van de akkerbouwers voor bodem- en water gerelateerde maatregelen is derhalve groeiende, aldus Domhof. “Na de informatieavonden zien we telkens een toename in aanvragen en aanmeldingen op het portaal, dat tot stand is gekomen door de samenwerking tussen de drie waterschappen in Noord-Holland (HHNK, AGV en Rijnland), LTO Noord, KAVB, de vier Noord-Hollandse collectieven en de provincie Noord-Holland.”

Levensbelang

Door klimaatverandering kan plaatselijke droogte, verzilting en wateroverlast optreden waar ook akkerbouwers last van hebben of zullen krijgen. Voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit is van levensbelang en niet alleen voor de agrarische sector.

Het Landbouwportaal Noord-Holland, dat is geënt op een groot erfafspoelingsproject dat onlangs is georganiseerd in Friesland, wil agrariërs waar mogelijk ondersteuning bieden bij de verbetering van de waterkwaliteit en bodemstructuur en tevens helpen om het verlies van mineralen en emissie van gewasbeschermingsmaatregelen te voorkomen.

Gratis bedrijfsbezoek

Subsidie is beschikbaar voor projecten op het gebied van erfafspoeling, duurzame bodem, gewasbeschermingsmiddelen, voldoende zoetwater en perceel- en oeverinrichting en –beheer. Akkerbouwers kunnen een gratis bedrijfsbezoek krijgen van coaches die gespecialiseerd zijn op deze terreinen.

Verder geeft de website Landbouwportaal Noord-Holland (www.landbouwportaalnoordholland.nl) informatie over hoe toegang te krijgen tot subsidies voor te nemen maatregelen en waar specialistische kennis is te verkrijgen. Tijdens de bijeenkomst in Schagen werd hier nadere uitleg over gegeven.

Eerste provincie

Noord-Holland is de eerste provincie die over een Landbouwportaal beschikt. De bundeling van krachten van LTO Noord, KVAB en de Noord-Hollandse collectieven/agrarische natuurverenigingen moet de agrarische sector helpen de klimaatwijzigingen en bodemdaling adequaat aan te pakken. Afgelopen zomer met een periode van langdurige droogte en bij vlagen ongewone hitte heeft nog eens onderstreept dat de klimaatverandering structurele vormen heeft aangenomen.

Het Landbouwportaal wil na de eerste elf bijeenkomsten met het thema bodem en water – er volgt nog één infoavond - een inventarisatie maken en kijken of extra voorlichtingssessies noodzakelijk zijn. Alle gebieden in de provincie dienen zo goed mogelijk te worden gecoverd. Zelfs op Texel is een bijeenkomst over deze thema’s georganiseerd. Het project loopt tot 2020 en behelst meerdere thema’s die in de behoeften van de agrarische sector voorzien.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.