Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 26 juni 2018 besloten de Provinciale kennisregeling Bodem & Water nogmaals open te stellen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 26 juni 2018 besloten om de Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland 2017 voor de tweede maal open te stellen. Deze openstelling duurt tot en met 27 december 2018 en het subsidieplafond bedraagt in totaal € 582.662,-. Er kan subsidie worden aangevraagd voor activiteiten in de beheergebieden van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Deze waterschappen financieren de subsidies onder deze openstelling.

De Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland 2017 is een onderdeel van het programma Bodem & Water waarin de provincie samenwerkt met de Noord-Hollandse waterschappen (HHNK, Rijnland en AGV), LTO Noord en de agrarische natuurverenigingen in Noord-Holland, vertegenwoordigd door Water, Land & Dijken.

De hoofddoelen van het programma Bodem & Water zijn:

  • verbetering van de waterkwaliteit (conform de doelen van de Kaderrichtlijn Water), met name door afname van de landbouwuitstoot van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater, en
  • vermindering van de kwetsbaarheid van agrarische bedrijven voor langdurige perioden van droogte of regenval.

Met de uitvoeringsregeling kunnen projecten gesubsidieerd worden die bijdragen aan kennisopbouw bij agrariërs, zoals studiekringen, voorlichting, demonstraties etc. Er kan subsidie worden verleend aan agrarische verenigingen, belangenverenigingen van agrariërs of aan deze belangenverenigingen gelieerde rechtspersonen. Zie voor meer informatie het subsidieloket van de Provincie Noord-Holland

http://product.sduconnect.nl/product.xml?view=product&account_id=214&product_collection_id=741&lokettype=10&view=product&product_id=17444&top10=1&smarttags=0&navigation=list

De bedoeling van de kennisontwikkeling bij agrariërs is dat bij hen de motivatie ontstaat om concrete bovenwettelijke (investerings)maatregelen op het bedrijf te nemen. De investeringen in maatregelen zijn subsidiabel onder een regeling die door de waterschappen zelf wordt uitgevoerd. Deze regeling is vanaf eind mei 2018 door hen opengesteld. Voor de aanvragen hiervoor is een website ingericht, het zogeheten ‘Landbouwportaal Noord Holland’ (www.landbouwportaalnoordholland.nl)

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.