Op 11 mei gaf het bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier akkoord voor een nieuwe periode van het Landbouwportaal tot en met december 2023.

Het hoogheemraadschap merkt veel veranderbereidheid onder agrariërs om het bedrijf toekomstbestendig te maken door de bodem- en waterhuishouding op orde te hebben.

Het waterschap wil dit blijven faciliteren en stimuleren. Een nieuwe subsidieverordening voor bovenwettelijke maatregelen op agrarische bedrijven, ten gunste van de bodem- en waterkwaliteit, kan deze beweging een extra zetje in de goede richting geven. Coachbezoeken kunnen worden aangevraagd via www.landbouwportaalnoordholland.nl. Subsidieaanvragen voor bovenwettelijke maatregelen zijn weer mogelijk vanaf 7 juni 2022.

In beweging

Siem Jan Schenk, bestuurder van het hoogheemraadschap, "Het is mooi om deze beweging naar meer water- en bodembewust ondernemen te zien. Veel Noord-Hollandse boeren staan open voor het gratis advies van de Landbouwportaal-coaches en gaan daadwerkelijk aan de slag om verbeteringen op hun bedrijf te doen. Dat hoeven lang niet altijd grote investeringen te zijn. Vaak helpt een frisse blik op het erf en wat tips hen al op weg. Voor wie wel kan investeren in bovenwettelijke maatregelen, kunnen we als waterschap met deze nieuwe subsidieronde een bijdrage doen."

Bijna 1.500 deelnemers

Sinds de opening van het Landbouwportaal Noord-Holland vier jaar geleden, hebben bijna 1.500 agrariërs zich aangemeld en diverse maatregelen getroffen om de bodem- en waterkwaliteit in hun omgeving te verbeteren. De deelnemers stellen het gratis coachbezoek zeer op prijs. De coaches adviseren over de thema's erfafspoeling van mineralen en nutriënten, duurzaam bodemgebruik, gewasbeschermingsmiddelen, perceel- en oeverinrichting & beheer en zoetwatermaatregelen.

Subsidieverordening en maatregelenlijst

De subsidieverordening en maatregelenlijst Bodem & Water van de vorige periode is verlopen. Een nieuwe verordening en maatregelenlijst zijn vastgesteld. Deze zijn te vinden op www.landbouwportaalnoordholland.nl onder ieder thema bij de stap 'maatregelenlijst' en gelden voor alle aanvragen die bij heropening van de subsidiemogelijkheid worden ingediend. Deelnemers die voor 12 mei 2022 zijn aangemeld en in juni een aanvraag willen indienen worden verzocht contact op te nemen met de met de helpdesk (088-8886630) of op de website kijken.

Unieke samenwerking

Het Landbouwportaal Noord-Holland is ontstaan uit 'Samenwerken aan Bodem & Water'; een samenwerking op initiatief van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met LTO Noord, de vier agrarische collectieven, KAVB, Provincie Noord-Holland en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Het doel van de samenwerking is het agrarische bedrijf en het watersysteem in Noord-Holland gezonder en veerkrachtiger te maken wat betreft waterkwaliteit, voldoende zoetwater en bodemkwaliteit.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.