Op maandag 28 mei jl. is met één druk op de knop het Landbouw portaal Noord-Holland geopend

Landbouwportaal Noord-Holland geopend

Op maandag 28 mei jl. openden Pieter Kruiswijk (Waterschap Amstel Gooi en Vecht), Sjaak Hoogendoorn (Water, Land & Dijken), Kees Stoop (LTO Noord), Siem Jan Schenk (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) en Ad Stavenuiter (Provincie Noord-Holland) is met één druk op de knop het Landbouwportaal Noord-Holland geopend. Het portaal www.landbouwportaalnoordholland.nl biedt agrariërs toegang tot informatie en subsidies om hun bedrijven, en daarmee de bodem en het watersysteem in Noord-Holland, gezonder en veerkrachtiger te maken.

Nederland staat voor grote wateropgaven. De waterkwaliteit voldoet nog niet overal aan de doelstelling van de KRW. De klimaatverandering zorgt voor extremere neerslag en periode van droogte en heeft, net als bodemdaling, een steeds groter effect op ons watersysteem. Door deze elementen kan plaatselijk droogte, verzilting en wateroverlast optreden, waar ook de agrarische sector last van krijgt. Voldoende en schoon zoetwater is van levensbelang voor land- en tuinbouw.

Samenwerken aan Bodem & Water
LTO Noord, de vier agrarische collectieven, de provincie en de waterschappen in Noord-Holland (Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en waterschap Amstel, Gooi en Vecht) hebben zich daarom verenigd in het programma 'Samenwerken aan Bodem & Water’. De kern van het programma is  kennisdeling en het subsidiëren van maatregelen die een agrariër kan nemen op zijn eigen bedrijf. Door samen te werken ontstaat er meer waterbewustzijn in de agrarische sector, wat leidt tot een duurzamere bedrijfsvoering bij de ondernemer. Dat draagt uiteindelijk bij aan een betere bodem en een meer klimaatrobuust watersysteem.

Urgentie voor de landbouw
Tijdens de openingsbijeenkomst gistermiddag in Het Ruiterhuys te Castricum, benadrukten meteoroloog Helga van Leur en Martin Scholten, algemeen directeur van Animal Sciences Group WUR, de urgentie. Extremer weer en veel regen in korte periodes zijn een probleem voor de landbouw. Het Landbouwportaal Noord-Holland komt als geroepen om nu een omslag te maken naar 'klimaatslimme' landbouw. Samenwerking is belangrijk om snel te kunnen veranderen.

Landbouwportaal Noord-Holland
Het portaal www.landbouwportaalnoordholland.nl biedt boeren en tuinders toegang tot informatie en subsidie voor erf- en bodem gerelateerde thema's in relatie tot het watersysteem. Thema's die centraal staan zijn erfafspoeling, duurzame bodem, gewasbeschermingsmiddelen, inrichting en beheer en zoetwatermaatregelen. Via het portaal kunnen agrariërs zich oriënteren, online scans doorlopen, een bezoek van een erfcoach plannen en subsidie aanvragen voor bepaalde maatregelen.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.